Login gebruiker/user Login beheerder/admin

For the English version of this text, see below.

Over Middle Ground

(Beweeg over dikgedrukte woorden in de tekst voor verdere uitleg.)

Middle Ground (of “Tussenweg”) is een educatieve online applicatie die leerlingen en studenten aanzet tot het gezamenlijk ontwikkelen van een goed beredeneerd compromis dat een maatschappelijke kwestie zou kunnen beslechten. Compromissen, waarbij de deelnemers op basis van wederzijdse concessies tot overeenstemming komen, zijn van groot belang voor samenleving en politiek. Met Middle Ground kunnen leerlingen en studenten een eigen perspectief ontwikkelen op de voor- en nadelen van compromisvorming, ervaringen opdoen met deliberatief onderhandelen, en hun vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en burgerschap verfijnen. Naast deze online applicatie bestaat er tevens een offline versie van de Middle Ground applicatie.

Hoe werkt de Middle Ground applicatie?

In de rol van beheerder voert de docent een maatschappelijk of politiek vraagstuk in. Bijvoorbeeld: “Moet de overheid paal en perk stellen aan het gebruik van sociale media door jongeren onder de 16?” Zonder pressie geen concessie, dus de docent voert eveneens een (fictief) scenario in, zoals een scenario waarin de deelnemers samen een bestuur vormen dat op basis van unanimiteit minus één binnen 90 minuten een beleidsplan moeten ontwikkelen. Als het aanmaken van de nieuwe sessie is voltooid, ontvangt de docent een code waarmee de leerlingen of studenten kunnen inloggen. De deelnemers voeren de discussie vervolgens online en in real-time.

Middle Ground leent zich voor het bespreken van politieke of maatschappelijke vraagstukken, met name als die uiteenlopende meningen en gevoelens oproepen. Op basis van een transparante en niet-manipulatieve uitwisseling van redenen proberen de deelnemers een resultaat te bereiken dat recht doet aan hun uiteenlopende gezichtspunten.

De deelnemers delibereren in groepen van twee tot maximaal vijf personen over het vraagstuk. Eerst nemen ze hun standpunten in en leggen ze elkaar hun beweegredenen uit. Dan ontwikkelen en beargumenteren ze compromisvoorstellen. Tenslotte proberen ze in een onderhandelingsspel tot een redelijk compromis te komen.

Voor meer informatie, raadpleeg een van de onderstaande handleidingen.

  1. Voor de Engelstalige handleiding voor de Middle Ground applicatie, inclusief voorbeeld, klik hier.
  2. Voor de Engelstalige handleiding voor de offline versie van Middle Ground, klik hier.
  3. Voor de Nederlandstalige handleiding voor de offline versie van Middle Ground, klik hier.
Waar is Middle Ground voor geschikt?

De applicatie vormt een aanvulling op het debatteren en discussiëren dat onderdeel uitmaakt van veel curricula, en is te gebruiken voor verschillende leerdoelen. Middle Ground is geschikt als werkvorm in de lessen maatschappijleer en burgerschapsvorming op het VO en het MBO, en als module in HBO en WO cursussen waarin kritisch denken, academische vaardigheden of collectieve besluitvorming tot de leerdoelen behoort.

Middle Ground gebruiken?

Om gebruik te maken van de Middle Ground online applicatie is een account vereist. Stuur daartoe een bericht naar Jan Albert van Laar (mail_outline j.a.van.laar@rug.nl). Na ontvangst van het wachtwoord kunt u vervolgens via de knop 'Login beheerder/admin' bovenaan deze pagina gebruikmaken van de Middle Ground applicatie. Voor het gebruik van de offline versie is geen account vereist. Raadpleeg de handleiding voor verdere informatie over het gebruik van Middle Ground. Het gebruik van de Middle Ground applicatie is gratis voor docent en student.

Bron:
Van Laar, J.A. (2019). Middle Ground: Settling a public controversy by means of a reasonable compromise. Te verschijnen in J. A. Blair (Red.), Teaching Critical Thinking: A Resource for Instructors. Windsor, Ontario: Windsor Studies in Argumentation.


About Middle Ground

(Move over bold words in the text for further explanation.)

Middle Ground is an educational online application which encourages students to the joint development of a well-reasoned compromise which could settle a social issue. Compromises, whereby the participants reach an agreement on the basis of mutual concessions, are of great importance to society and politics. With Middle Ground students can develop their own perspective on the advantages and disadvantages of compromising, gain experience with deliberative negotiations, and refine their skills in the field of conversation and citizenship. In addition to this online application, there also exists an offline version of the Middle Ground application.

How does the Middle Ground application work?

The teacher, in the role of admin, introduces a social or political issue. For example: “Should the government impose limits on the use of social media by young people under 16?” Without pressure no concession, so the teacher also introduces a (fictitious) scenario, such that the participants together form a board that on the basis of unanimity minus one should develop a policy plan within 90 minutes. When the creation of the new session is complete, the teacher receives a code that allows students to log in. The participants then conduct the discussion online and in real time.

Middle Ground lends itself for discussing political or social issues, particularly when they evoke differing opinions and feelings. On the basis of a transparent and non-manipulative exchange of arguments, the participants try to achieve a result that does justice to their different points of view.

The participants deliberate in groups of two to a maximum of five persons about an issue. First they take their positions and explain their motives to each other. Then they develop and substantiate compromise proposals. Finally, they try to reach a reasonable compromise in a negotiation game.

For more information, consult one of the user guides below.

  1. For the English user guide for the Middle Ground application, including an example, click here.
  2. For the English user guide for the offline version of the Middle Ground application, click here.
  3. For the Dutch user guide for the offline version of the Middle Ground application, click here.
For which purposes is Middle Ground suitable?

The application is an addition to debating and discussion that is already part of many curricula, and can be used for several learning objectives. Middle Ground is suitable as a teaching method in social studies and civic education at secondary school and senior secondary vocational education, and as a module in higher professional education or university education courses in which critical thinking, academic skills or collective decision making is among the learning objectives.

Use Middle Ground?

To use the Middle Ground online application an account is required. Send a message to Jan Albert van Laar (mail_outline j.a.van.laar@rug.nl) to acquire a username and password. After receiving this you can use the Middle Ground application via the 'Login beheerder/admin' button at the top of this page. No account is required for the use of the offline version. Consult the user guide for further information on the use of Middle Ground. The use of the Middle Ground application is free for teacher and student.

Source:
Van Laar, J.A. (2019). Middle Ground: Settling a public controversy by means of a reasonable compromise. Forthcoming in J. A. Blair (Red.), Teaching Critical Thinking: A Resource for Instructors. Windsor, Ontario: Windsor Studies in Argumentation.